VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SPOLOČNOSTI DIAMS, s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy (ponuky, objednávky, dodávky tovaru a reklamácie) medzi spoločnosťou DIAMS, s.r.o., IČO: 31383483, IČ DPH: SK202034614, so sídlom Černyševského 26, 851 01  Bratislava 5, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7893/B ako predávajúcim a na strane druhej kupujúcim.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

Predajný sortiment je uvedený na internetovej stránke www.pidicnc.com. Produkty a tovar, ktoré nie sú uvedené na tejto stránke, sa riadi individuálnymi dodacími podmienkami, určenými na základe dopytu a ponuky. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetovej stránke www.pidicnc.com.

2. VYMEDZENIE POJMOV

Produkt - súbor zahŕňajúci výrobky spoločnosti DIAMS, s.r.o., dokumentáciu v elektronickej alebo tlačenej podobe, vrátane príručiek, obalov a inštalačných médií.

Tovar - sortiment tovaru v ponuke DIAMS, s.r.o. zahŕňa vybrané zariadenie a hardwarové doplnky ktoré nie sú produktom.

Služba -  činnosť spoločnosti DIAMS, s.r.o. s cieľom poskytnúť kupujúcemu technickú podporu pri použití produktu.

Internetové stránky PiDiCNC – internetové stránky na adrese www.pidicnc.com a www.pidicnc.sk prevádzkované spoločnosťou DIAMS, s.r.o..

Internetové stránky DIAMS – internetové stránky na adrese www.diams.sk prevádzkované spoločnosťou DIAMS, s.r.o..

3. PONUKA DIAMS

Produkt a tovar

Sortiment produktov a tovaru v ponuke DIAMS, s.r.o. zahŕňa vybrané zariadenia a hardwarové doplnky. Vlastnícke právo k produktu  a tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením. DIAMS, s.r.o. vystavuje ku  každému predávanému produktu  a tovaru daňový doklad, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje pre uplatnenie záruky.

 

Služby

A. Zákaznícka podpora a aktualizácie.

Súbor služieb zákazníckej podpory zahŕňa:

-  e-mailovú podporu: poskytovanú prostredníctvom e-mailovej schránky hotline@diams.sk, odpovede budú zaslané e-mailom pokiaľ možno obratom,

-  podporu fóra: poskytovanú prostredníctvom komunitného fóra umiestneného na internetovej stránke www.pidicnc.com pravidelne aktualizovaného,

-  aktualizácie: k dispozícii na stiahnutie v Zákazníckom centre.

B. Individuálne služby.

Vlastníkovi  produktu môžu byť poskytnuté tieto typy individuálnych služieb:

-  odborné konzultácie a servisné služby,

-  expertné konzultácie a servisné služby,

-  firemné školenie,

-  školenie montážnych a servisných technikov,

-  zákaznícke úpravy produktov.

4. INFORMÁCIE O PRODUKTOCH, TOVARE A SLUŽBÁCH A ICH CENÁCH

Informácie o ponuke DIAMS sú verejne dostupné na internetových stránkach DIAMS a PiDiCNC, na vyžiadanie ich poskytnú pracovníci DIAMS, s.r.o. v sídle spoločnosti.

Ceny produktov a ich doplnkov, individuálnych služieb a tovaru uverejňuje DIAMS, s.r.o. na  svojich internetových stránkach. Základné ceny produktov a tovaru, ktorý je štandardne na sklade, sú uvedené v e-shope na internetovej stránke www.pidicnc.com. Z týchto cien je možné poskytnúť zľavy podľa veľkosti a pravidelnosti nákupov. Predávajúci má právo na úpravu cien v prípade podstatnej zmeny nákupných cien na trhu. Individuálny cenník je možné vyžiadať v sídle spoločnosti DIAMS, s.r.o..

Cena produktov DIAMS, s.r.o. neuvedených v e-shope na internetovej stránke www.pidicnc.com (spravidla produkty vyrábané podľa špecifických požiadaviek kupujúceho) je stanovená individuálne, dohodou zmluvných strán, na základe cenovej kalkulácie odoslanej kupujúcemu formou cenovej ponuky.

Ceny individuálnych služieb sú dané podľa typu služby sadzbami za jednotku (službu), hodinovými sadzbami, resp. sadzbami za kilometer. Pri individuálnych službách s cenou za jednotku je cena služby účtovaná bez ohľadu na dobu skutočného výkonu. Pri individuálnych službách s hodinovou sadzbou je minimálny rozsah účtovanej služby jedna hodina. V prípade, že doba vykonania služby je dlhšia než jedna hodina, je za každú  začatú hodinu účtovaná hodinová sadzba. Ceny individuálnych služieb platia pre poskytnutie služby počas pracovných dní a v pracovnej dobe DIAMS, s.r.o.. V prípade objednania poskytnutia služby v mimopracovnej dobe DIAMS, s.r.o. alebo požiadavky na zahájenie práce skôr než za 24 hodín od objednania je k základnej kalkulovanej sadzbe účtovaný jednorazový príplatok vo výške 100,- EUR. Ceny individuálnych služieb sú stanovené dohodou zmluvných strán. Pred začatím poskytovania individuálnych služieb DIAMS, s.r.o. zostavuje cenovú kalkuláciu. Konečné ceny týchto individuálnych služieb nie je možné stanoviť vopred, pretože sa odvíjajú od skutočného rozsahu poskytnutých služieb. Rozsah a druh poskytnutých služieb sa môže so súhlasom oboch strán od kalkulácie líšiť.

Všetky ceny produktov, služieb a tovaru sú, pokiaľ nie je uvedené inak, uvádzané bez DPH.

5. OBJEDNÁVKY

Produkty, tovar a služby je možné objednať v sídle spoločnosti DIAMS, s.r.o., a to osobne, telefonicky, písomne, e-mailom alebo v e-shope prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu na internetovej stránke www.pidicnc.com. Podaním objednávky objednávateľ súhlasí s týmito VOP, akceptuje ponuku DIAMS, s.r.o. a  záväzne objednáva predmet objednávky.

Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu požadovaného produktu, tovaru alebo služby, ich množstvo, spôsob dodávky, presnú adresu miesta dodania a kontaktné údaje. Objednávka je obojstranne záväzná na základe potvrdenia obidvoch zmluvných strán. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o  poskytnutí služieb a táto zmluva je uzatvorená v momente doručenia objednávky predávajúcemu.

DIAMS, s.r.o. v čo najkratšom termíne, obvykle však do 3 pracovných dní, objednávku vybaví formou odoslania  produktu, tovaru, prípadne poskytnutím služby, alebo objednávku potvrdí, prípadne vyzve objednávateľa na  doplnenie chýbajúcich údajov. Vybavením alebo potvrdením objednávky je uzatvorená kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí služieb.

Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky DIAMS, s.r.o., zmluvné strany nepovažujú za prijatie objednávky. Ponuka musí byť objednávateľom prijatá vždy bez akýchkoľvek výhrad, prípadne DIAMS, s.r.o. na žiadosť objednávateľa vypracuje upravenú ponuku. Ak vyžaduje charakter produktu, služby alebo tovaru spracovanie cenovej kalkulácie alebo ponuky, je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma stranami.

6. KÚPNA ZMLUVA

Návrhom predávajúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je uvedenie ponúkaných produktov a tovaru na internetovej stránke www.pidicnc.com. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci spätne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadanú e-mailovú adresu. Vzniknutú zmluvu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť na základe zmluvy, budú riešené podľa platného práva Slovenskej republiky a to buď -súdmi Slovenskej republiky, - prípadne mimosúdne, prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru telefónne čísla: +421 2 58272 172; +421 2 58272 104. Informácie o podávaní podnetov sú uvedené na internetovej stránke: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúci fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len „Spotrebiteľ“), má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo tovaru. Za Spotrebiteľa nie je pre účely týchto VOP považovaný kupujúci, ktorý pri objednaní produktu za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy uvedie svoje obchodné meno a identifikačné číslo.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť nasledujúcim spôsobom:

Spotrebiteľ informuje DIAMS, s.r.o. formou jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, e-mailom alebo použitím formuláru na odstúpenie od zmluvy s predvyplnenými údajmi) o zámere odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ vo vyhlásení uvedie dátum objednania a identifikáciu produktu alebo tovaru, svoje meno a adresu a dátum odstúpenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak bolo odstúpenie od zmluvy uplatnené prostredníctvom formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, DIAMS, s.r.o. potvrdí Spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Následne doručí Spotrebiteľ do 14 dní od odstúpenia zakúpený produkt alebo tovar poštou na vlastné náklady na adresu sídla DIAMS, s.r.o., spolu s uvedením čísla svojho bankového účtu, na ktorý mu majú byť vrátené peniaze. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ Spotrebiteľ odošle produkt alebo tovar pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ďalej Spotrebiteľ k zásielke pripojí originál dokladu o zakúpení alebo iné dokumenty, ktoré môžu preukázať zakúpenie prostredníctvom e-shopu. Produkt alebo tovar musí byť v pôvodnom originálnom obale,  nie je vylúčené vrátenie produktu alebo tovaru v poškodenom obale v dôsledku rozbalenia, Spotrebiteľ má možnosť tovar alebo produkt vyskúšať, musí však byť nepoškodený a kompletný. Predávajúci sa zaväzuje takto vrátený produkt alebo tovar vziať späť a najneskôr do 30 dní od odstúpenia, vrátiť Spotrebiteľovi peniaze. Spotrebiteľ má právo na náhradu iba skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru a to najlacnejším spôsobom prepravy. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku Spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia, nie je DIAMS, s.r.o. povinný Spotrebiteľovi uhradiť.

V prípade, že prejav vôle o odstúpení od zmluvy nebude doručený DIAMS, s.r.o. do 14. dňa odo dňa prevzatia produktu alebo tovaru, je odstúpenie od zmluvy neplatné.

V prípade platného odstúpenia od zmluvy, avšak pri vrátení poškodeného tovaru môže DIAMS, s.r.o. voči Spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu v rozsahu poškodenia tovaru. Z tohto dôvodu je odporučené vrátený tovar poistiť pre prípad jeho poškodenia pri preprave.

8. DODACIE PODMIENKY

Produkty a tovar môžu byť prevzaté osobne v sídle spoločnosti DIAMS, s.r.o. alebo zaslané a to podľa spôsobu dodania zvoleného v objednávke. Predávajúci zabezpečuje dodávku produktu alebo tovaru prostredníctvom prepravnej služby DHL International GmbH (ďalej len “DHL”), General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len “GLS”)alebo prostredníctvom poštovej služby Slovenskej pošty, a.s. (ďalej len “Pošta”). Prepravná služba GLS je prednostne určená pre dodávku produktu alebo tovaru v rámci Európskej únie (ďalej len „EU“).

Obvyklá dodacia lehota je závislá od miesta dodania  a zvoleného spôsobu prepravy pričom začína plynúť okamihom úhrady v hotovosti, platobnou kartou alebo okamihom pripísania bezhotovostnej platby na účet DIAMS, s.r.o..

Pri objednávke produktu alebo tovaru nad 700,- eur bez DPH je doprava zdarma. U dodávok tovaru do hodnoty 700,- eur je doprava účtovaná samostatne. Pri voľbe spôsobu dodania poštou alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu je kupujúci povinný overiť stav zásielky pri jej prevzatí od prepravcu.  V prípade straty alebo poškodenia zásielky pri preprave je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky a povinný spísať so zástupcom prepravcu zápis o poškodení alebo strate produktu alebo tovaru, aby bolo možné uplatňovať náhradu vzniknutej škody u prepravcu. Zástupca prepravcu tento zápis potvrdí. O vzniknutých skutočnostiach kupujúci okamžite, najneskôr však do 3 pracovných dní, písomne vyrozumie spoločnosť DIAMS, s.r.o. a ako prílohu zašle zápis spísaný s prepravcom. V prípade, že kupujúci vyššie uvedený zápis nevyhotoví, má sa za to, že sa vzdáva náhrady za poškodené alebo chýbajúce kusy zásielky.

Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú počas prepravy nebude braný zreteľ. Výnimku tvorí mechanické poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky neboli ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takom prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru.

9. PLATOBNÉ PODMIENKY

Produkt alebo tovar je možné uhradiť  platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom vopred na zálohovú faktúru. Cena individuálnych služieb môže byť uhradená vopred na základe zálohovej faktúry a to  bezhotovostným prevodom. Výnimku môžu tvoriť objednané individuálne služby, pri ktorých nie je možné vopred odhadnúť čas potrebný pre vykonanie služby. Tieto služby môžu byť po dohode fakturované po ich dodaní. Splatnosť daňového dokladu je 14 dní. Výnimka nie je nárokovateľná a DIAMS, s.r.o. s ňou musí súhlasiť.

DIAMS, s.r.o. má právo na náhradu škody vzniknutej nesplnením peňažného záväzku kupujúceho s tým, že sa do výšky náhrady škody nezapočítavajú úroky z omeškania.

Spôsob platby:

-  platba platobnou kartou           VISA:                           VISA, VISA Electron, V PAY,

                                                              MasterCard:             MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

                                                              DinersClub,

-  platba platobnou kartou v elektronickej peňaženke MasterCard Mobile,

-  platba prostredníctvom služby PayPal,                     

- platba bankovým prevodom vopred (zálohový list),

- platba bankovým prevodom (stabilným obchodným partnerom so splatnosťou faktúr).

V prípade, že je kupujúci v oneskorení so zaplatením faktúry predávajúcemu, je predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky produktov tovaru alebo služieb. Predávajúci bude pokračovať v dodávkach až po zaplatení oneskorenej platby kupujúcim.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Na jednotlivé produkty, služby a tovar poskytuje DIAMS, s.r.o. záruku, ktorá sa vzťahuje:

-  na výrobné chyby produktu,

-  na bezchybnú funkcionalitu produktu v súlade s dokumentáciou a jej dodatkami,

-  pri tovare na chyby materiálu a výrobné nedostatky zistené v priebehu záručnej doby a za predpokladu, že je tovar používaný v súlade s návodom na obsluhu.

DIAMS, s.r.o. poskytuje záručnú dobu:

-  na produkt v dĺžke 12 mesiacov od dátumu podpisu Preberacieho protokolu, prípadným vykonaním opravy v priebehu tejto záručnej doby sa dĺžka záruky predlžuje o dobu, počas ktorej spoločnosť DIAMS, s.r.o. vykonávala opravu,

-  na tovar v dĺžke 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňa uvedeného na doklade o zakúpení tovaru; v prípade odlišnej dĺžky záručnej doby je táto skutočnosť uvedená na doklade o zakúpení tovaru.

V prípadoch, kedy kupujúcim je spotrebiteľ podľa zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, je na produkt a tovar poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov.

11. REKLAMÁCIA

Reklamáciu je možné uplatniť iba písomnou formou na adresu sídla spoločnosti DIAMS, s.r.o. Reklamáciu na dodané množstvo a zjavné chyby tovaru je možné uplatniť tiež v prevádzke spoločnosti najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácia musí obsahovať:

-  identifikáciu kupujúceho vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov,

-  presné označenie reklamovaného produktu alebo reklamovaného tovaru,

-  popis reklamovanej chyby,

-  kópiu dokladu o zakúpení produktu alebo tovaru,

-  príručky alebo inštalačné médiá,

-  tovar, ktorý je reklamovaný, a to kompletný, vrátane dodaných doplnkov a príslušenstva a najlepšie v pôvodnom obale.

Pokiaľ je pre niektoré druhy tovaru ich výrobcom špecifikovaný zvláštny zoznam oprávnených záručných stredísk, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu v týchto odborných servisoch. Kupujúci vykonáva zaslanie predmetu reklamácie na vlastné náklady a zodpovednosť. DIAMS, s.r.o. nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nie je vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom a nie je vybavený sprievodnou dokumentáciou.

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v súlade s týmito VOP a obchodným, resp. občianskym zákonníkom.

Pri prevzatí produktu alebo tovaru na reklamáciu vystaví DIAMS, s.r.o. kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo na reklamáciu uplatnil. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie DIAMS, s.r.o. kupujúceho e-mailom alebo písomne. Po vybavení reklamácie odovzdá DIAMS, s.r.o. produkt alebo tovar späť kupujúcemu vrátane písomného potvrdenia s uvedením spôsobu vybavenia reklamácie a prípadného vykonania opravy a doby jej trvania. Pokiaľ bol produkt alebo tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie touto cestou zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade, že nie je možné preukázať, že chyba produktu alebo tovaru bola spôsobená spoločnosťou DIAMS, s.r.o., alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaná činnosť spojená so  zisťovaním príčiny, overovaním alebo odstraňovaním chyby uvádzanej kupujúcim podľa cenníka individuálnych služieb platného v čase vykonávania týchto úkonov. Táto dohoda sa nepoužije v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, dáva predávajúcemu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných informácií) a to až do doby jeho písomného alebo elektronického vyjadrenia nesúhlasu s týmto zasielaním na adresu spoločnosti DIAMS, s.r.o.. Takto získané údaje sú archivované po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania, a nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou subjektov zaisťujúcich prepravné služby. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom, ich doplneniu a oprave.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na neplatnosť alebo neúčinnosť VOP ako celku. DIAMS, s.r.o. je oprávnený zmeniť jednostranne tieto VOP. DIAMS, s.r.o. je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu VOP na svojich internetových stránkach, príp. zašle novú verziu alebo informáciu o nej kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný sa s novelizovanými VOP oboznámiť. Ak prijíma kupujúci naďalej služby či iné plnenie poskytované zo strany DIAMS, s.r.o., stávajú sa pre neho novelizované VOP záväznými okamihom a s účinnosťou odo dňa, kedy službu alebo plnenie prijal. Kupujúci má možnosť túto zmenu obchodných podmienok odmietnuť, a to formou výpovede s výpovednou dobou 2 mesiacov, ktorá začína plynúť okamihom doručenia výpovede. Pokiaľ druhá strana neučiní výpoveď v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok, potom sa má za to, že druhá zmluvná strana so zmenou obchodných podmienok súhlasí.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 01. 05. 2016.